Your connection to the future

Kosten reduceren

De Total Cost of Ownership (TCO) van uw installatie bestaat uit vele onzichtbare kosten.
Het ontbreken van een fysieke verbinding tussen de motorzijde van de installatie en de aangedreven zijde van de installatie biedt meerdere voordelen ten opzichte van een installatie waarbij deze verbinding wel fysiek door een koppeling gemaakt wordt. In algemene zin zijn de voordelen te verdelen in voordelen van mechanische aard en voordelen van energetische aard. De contactloze magnetische koppelingen bieden in beide situaties (on)zichtbare voordelen in uw bedrijfsvoering.

ZICHTBARE KOSTENBESPARINGEN

Uitlijning

Doordat er ruimte is tussen de conductor en de magneetrotor is het mogelijk om zonder (laser)uitlijning de motoras en de as aan de aangedreven zijde, op het oog of met behulp van eenvoudig meetgereedschap, uit te lijnen. Zo kunnen alle typen Zytec koppelingen een misuitlijning van 1mm (koud) tot 2mm (warm) opvangen, zonder negatieve gevolgen voor alle componenten en/of leidingwerk in de installatie.

Slijtage - Onderhoud – Reparatie = Stilstand (MTBF = MeanTime Between Failure)
Het ontbreken van een fysieke verbinding en het opvangen van misuitlijning resulteert in minder pulserende belasting op de motoras en de as aan de aangedreven zijde. Dit heeft tot gevolg dat er minder slijtage aan lagers en pakkingen ontstaat. Daarnaast worden trillingen, daarmee geluid en schokbelastingen door de koppeling geabsorbeerd. De levensduur van de componenten gaat hierdoor naar de door de betreffende fabrikant opgegeven levensduur bij “ normaal gebruik”. De contactloze magnetische koppeling is hierdoor ook een GAME CHANGER in de gedachten van de Circulaire Economy. De interval tussen gepland onderhoud en onverwachte repaties aan componenten en leidingwerk wordt groter. Hierdoor zal er minder stilstand van de installatie ontstaan en neemt de algehele beschikbaarheid toe. Met andere woorden lagere operationele kosten met een hogere output.

Energiebesparing
De contactloze magnetische koppeling is uitermate geschikt om uw doelstellingen op het gebied van energiebesparende maatregelen, te realiseren. De F-TORQ koppeling bespaart in centrifugaalpompsystemen die op een vast toerental opereren standaard 2 tot 3% aan elektriciteitsverbruik. Met de A-TORQ koppeling kunt u uw elektriciteitsverbruik drastisch verlagen in systemen die op een vast verlaagd toerental opereren. En met de V-TORQ kunt u door middel van een volautomatische toerenregeling de gewenste capaciteit in uw proces volgen en hiermee tot wel meer dan 50% aan elektriciteitverbruik besparen. Hiermee is de technologie een uitstekend technisch alternatief voor de alom bekende afsluiter (smoorklep) en frequentieregelaar. Een alternatief dat ook nog eens eenvoudig toegepast kan worden in situaties die op dit moment om technische - of economische redenen niet haalbaar werden geacht. Daarnaast bieden alle typen koppelingen, door het principe van de werking, vanzelfsprekend een “soft start” mogelijkheid.


ONZICHTBARE KOSTENBESPARINGEN

Verborgen potentiële energiebesparing in ATEX-omgeving
Alle typen koppelingen kunnen worden toegepast in een explosiegevoelige omgeving (ATEX), vochtige, warme en overige gevaarlijke omgevingen. Daar waar het op dit moment met alternatieve technologieën technisch - of economisch niet mogelijk is om energiebesparing te realiseren. Hier ligt een groot verborgen kostenbesparingspotentieel.

Veiligheid
Door toepassing van de contactloze magnetische koppeling in uw systeem wordt slijtage van roterende delen en leidingwerk sterk verlaagd. De levensduur van alle componenten in uw installatie zal hierdoor toenemen. De interval tussen onderhoudwerkzaamheden en reparaties zal daardoor verlagen. Voorzorgsmaatregelen om lekkages te voorkomen en reiniging van omgeving bij lekkages zal reduceren. Dit simpele feit resulteert in minder bewegingen van mens en materieel in uw fabriek of plant. Minder beweging betekent per definitie minder kans op ongelukken. De kosten voor werkvergunningen, administratie, management, materieel en mogelijke claims zullen hierdoor reduceren.

Voorraad reserveonderdelen
Huidige technische installaties vereisen, door de beperkte levensduur van vele verschillende slijtage– of schadegevoelige componenten, vaak een voorraad aan reserveonderdelen met de daarbij behorende ruimte voor opslag, administratie en management. Doordat er bij toepassing van contactloze magnetische koppelingen minder tot geen schadelijke belasting is op slijtage – en schadegevoelige componenten kan het niveau van voorraad drastisch worden verminderd.

Tijd tussen schade en reparatie (MTTR = MeanTime To Repair)
De huidige situatie bij technische installaties brengt vaak met zich mee dat kritische onderdelen van een installatie die schade ondervinden te specifiek of kostbaar zijn om hier reserveonderdelen of reservecomponenten van op voorraad te houden. Met als gevolg dat er bij een schade onbetaalbaar productieverlies optreedt en kosten noch moeite gespaard wordt om onderdelen te verkrijgen. Het uitgangspunt van de contactloze magnetische koppeling is dat dergelijke onbetaalbare schades en reparaties aan installaties voorkomen worden. De besparingen die hiermee geboden worden zijn afhankelijk van de aard van het bedrijf en de lokale situatie.

Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van technische installaties is voor medewerkers en omgeving van groot belang. Het niveau van maatregelen en verzekeringspremies is vaak afgestemd op het risico van ongelukken en gevolgen voor medewerkers en omgeving en de eventueel daaruit voortvloeiende schadeclaims. Door integrale toepassing van contactloze magnetische koppelingen wordt het betrouwbaarheidsniveau van installaties verhoogd en kan daarmee van positieve invloed zijn op deze vaak kostbare maatregelen en verzekeringspremies.

Circulaire economie
De circulaire economie, ook wel kringloopeconomie genoemd, verlangt van de maakindustrie dat er geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en dat reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. Naast het feit dat de contactloze magnetische koppeling de levensduur van alle componenten in een systeem verlengt tot de, door de betreffende componentenfabrikanten, opgegeven te verwachte levensduur, zijn alle type koppelingen zelf ontworpen op een lange levensduur van minimaal 20 jaar. Alle onderdelen in de koppelingen kunnen worden hergebruikt. Zytec streeft de “No Waste” gedachte van de kringloopeconomie na, door koppelingen tegen een vergoeding, na gebruik weer in te nemen om materialen weer te hergebruiken.

You are here