Your connection to the future

Algemene voordelen

De hieronder beschreven algemene voordelen zijn van toepassing op alle Zytec koppelingen, dus gelden voor de F-TORQ, de A-TORQ en de V-TORQ.

Directe kostenbesparingen

Het ontbreken van een fysieke verbinding tussen de motorzijde van de installatie en de aangedrevenzijde van de installatie biedt meerdere voordelen ten opzichte van installatie waarbij deze verbinding wel fysiek door een koppeling gemaakt wordt. In algemene zin zijn de voordelen te verdelen in voordelen van mechanische aard en voordelen van energetische aard. Echter bieden beide soorten voordelen nog vele, tot nu toe, onzichtbare voordelen in uw bedrijfsvoering.

Uitlijning

Doordat er ruimte is tussen de conductor en de magneetrotor is het mogelijk om zonder (laser)uitlijning de motoras en de as aan de aangedreven zijde, op het oog of met behulp eenvoudig meetgereedschap uit te lijnen. Zo kunnen alle typen Zytec koppelingen een misuitlijning van 1mm (koud) tot 2mm warm opvangen, zonder negatieve gevolgen voor alle componenten en/of leidingwerk in de installatie.

Slijtage - Onderhoud – Reparatie = Stilstand (MTBF=Mean Time Between Failure)

Het ontbreken van een fysieke verbinding en het opvangen van misuitlijning resulteert in minder pulserende belasting op de motoras en de as aan de aangedreven zijde. Dit heeft tot gevolg dat er minder slijtage aan lagers aan weerzijden en pakkingen ontstaat. Daarnaast worden trillingen, daarmee geluid en schokbelastingen door de koppeling geabsorbeerd. De levensduur van de componenten gaat hierdoor naar de door de betreffende fabrikant opgegeven levensduur bij “ normaal onbelast gebruik”. De Zytec Contactloze Magnetische Koppeling is hierdoor ook een GAME CHANGER in de gedachten van de Circulaire Economy. Ten gevolge hiervan zal de interval tussen gepland onderhoud en onverwachte repaties aan componenten en leidingwerk groter worden. Hierdoor zal er minder stilstand van de installatie ontstaan en neemt de algehele beschikbaarheid toe. Met andere woorden lagere operationele kosten met een hogere output.

Energiebesparing

De Zytec Contactloze Magnetische Koppeling is uitermate geschikt om uw doelstellingen op het gebied van energiebesparende maatregelen te realiseren. De F-TORQ koppeling bespaart in centrifugaalpompsystemen die op een vast toerental opereren standaard 2 tot 3% aan elektriciteitsverbruik. Met de A-TORQ koppeling kunt u uw elektriciteitsverbruik drastisch verlagen in systemen die op een vast verlaagd toerental opereren. En met de V-TORQ kunt u door middel van een volautomatische toerenregeling de gewenste capaciteit in uw proces volgen en hiermee tot wel meer dan 50% aan elektriciteitverbruik besparen. Hiermee is de technologie een uitstekend alternatief voor de alom bekende afsluiter (smoorklep) en frequentieregelaar, die ook nog eens eenvoudig toegepast kan worden in situaties die op dit moment om technische - of economische redenen niet haalbaar zijn. Daarnaast bieden alle typen koppelingen, door het principe van de werking, vanzelfsprekend een “soft start” mogelijkheid.

Onzichtbare kostenbesparingen

Verborgen potentiele energiebesparing

Alle typen koppelingen kunnen worden toegepast in vochtige, warme, explosiegevoelige omgevingen (ATEX) en overige gevaarlijke omgevingen. Daar waar het op dit moment met alternatieve technologieën technisch of economisch niet mogelijk is om energiebesparing te realiseren. Hier ligt een groot verborgen kostenbesparingspotentieel.

Veiligheid

Door toepassing van de contactloze magnetische koppeling in uw systeem wordt slijtage van roterende delen en leidingwerk sterk verlaagd. De levensduur van alle componenten in uw installatie zal hierdoor toenemen. De interval tussen onderhoudwerkzaamheden en reparaties zal daardoor verlagen. Voorzorgsmaatregelen om lekkages te voorkomen en reiniging van omgeving bij lekkages zal reduceren. Dit simpele feit resulteert in minder bewegingen van mens en materieel in uw fabriek of plant. Minder beweging betekent per definitie minder kans op ongelukken. De kosten  voor werkvergunningen, administratie, management, materiel, claims e.d. zullen hierdoor reduceren.

Voorraad reserveonderdelen

Huidige technische installaties vereisen door de beperkte levensduur van vele verschillende slijtage– of schadegevoelige componenten, vaak een voorraad aan reserveonderdelen en de daarbij behorende ruimte, administratie en management. Doordat er bij toepassing van contactloze magnetische koppelingen minder tot geen schadelijke belasting is op slijtage – en schadegevoelige componenten, kan het niveau van voorraad drastisch verminderen.

Tijd tussen schade en reparatie (MTTR=Mean Time To Repair)

De huidige situatie bij technische installaties brengt vaak met zich mee, dat kritische onderdelen van een installatie die schade ondervinden te specifiek of kostbaar zijn om hier reserveonderdelen of reservecomponenten van op voorraad te houden. Met als gevolg dat er bij een schade onbetaalbaar productieverlies optreedt en kosten noch moeite gespaard wordt om onderdelen te verkrijgen. Het uitgangspunt van de contactloze magnetische koppeling is, dat dergelijke onbetaalbare schades en reparaties aan installaties voorkomen worden. De besparingen die hiermee geboden worden, zijn afhankelijk van de aard van het bedrijf en de locale situatie.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van technische installaties is voor medewerkers en omgeving van groot belang. Het niveau van maatregelen en verzekeringspremies is vaak afgestemd op het risico van ongelukken en gevolgen voor medewerkers en omgeving en de eventueel daaruit voortvloeiende schadeclaims. Door integrale toepassing van contactloze magnetische koppelingen wordt het betrouwbaarheidsniveau van installaties verhoogd en kan daarmee van positieve invloed zijn op deze vaak kostbare maatregelen en verzekeringspremies.

Circulaire economie

De circulaire economie, ook wel kringloopeconomie genoemd, verlangt van de maakindustrie dat er geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en dat reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. Naast het feit dat de contactloze magnetische koppeling de levensduur van alle componenten in een systeem verlengt tot de, door de betreffende componentenfabrikanten opgegeven te verwachte levensduur, zijn alle type koppelingen zelf ontworpen op een lange levensduur van minimaal 20 jaar.

Alle onderdelen in koppelingen kunnen worden hergebruikt. Zytec streeft de “No Waste” gedachte van de kringloopeconomie na, door koppelingen tegen een vergoeding, na gebruik weer in te nemen om materialen weer her te gebruiken.

You are here